Từ 1.7, nên chuyển ngay hộ khẩu sau khi bán nhà

08:00 - 20-06-2021

Từ ngày 1.7.2021, ngay sau khi bán nhà, người dân nên chuyển hộ khẩu ngay nếu không thương lượng được với người mua nhà về việc giữ đăng ký thường trú.

Theo Khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1.7.2021, người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Tuy nhiên, trường hợp bán nhà bị xóa đăng ký thường trú tại Điều 24 quy định như sau:

Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

Như vậy, mặc dù trách nhiệm đăng ký thường trú được “gia hạn” đến 12 tháng nhưng sau khi bán/chuyển nhà, công dân có thể sẽ bị xóa đăng ký thường trú ngay lập tức.

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Cư trú, trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày xác định được người thuộc diện xóa đăng ký thường trú, cơ quan quản lý cư trú lập biên bản về việc xóa đăng ký thường trú.

Biên bản này phải có xác nhận của đại diện chủ sở hữu chỗ ở hợp hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cơ quan quản lý cư trú thực hiện xóa đăng ký thường trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sổ đăng ký thường trú.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày xóa đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú thông báo cho Công an huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc tỉnh điều chỉnh hồ sơ đăng ký thường trú trong tàng thư hồ sơ cư trú.

Do vậy, từ ngày 1.7.2021, ngay sau khi bán nhà, người dân nên chuyển hộ khẩu ngay lập tức nếu không thương lượng được với người mua nhà về việc giữ đăng ký thường trú.

Nếu thỏa thuận được việc giữ thường trú hoặc chưa bị cơ quan có thẩm quyền xác định là đối tượng bị xóa thường trú, trong thời hạn 12 tháng nếu đủ điều kiện đăng ký thường trú, người dân cũng cần thì làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.