Quảng Nam dành hơn 2.000ha đất để phát triển nhà ở

07:10 - 03-01-2022

Giai đoạn 2021 - 2025 toàn tỉnh Quảng Nam phát triển khoảng 6,389 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng 60.904 căn nhà. Tổng diện tích đất phát triển nhà ở là 2.018 ha và nhu cầu vốn khoảng 21.192 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, về chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người, đến năm 2025 tổng diện tích nhà ở khoảng 6,389 triệu m2 sàn; diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 28,93 m2/người (trong đó: khu vực đô thị đạt 32,18 m2/người; khu vực nông thôn đạt 27,79 m2/người). Chỉ tiêu về diện tích nhà ở tối thiểu toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 10 m2/người.

Đối với chất lượng nhà ở, trong đó: tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 97,5%, giảm tỷ lệ nhà ở bán kiên cố và không phát sinh nhà ở đơn sơ.

Về tổng diện tích sàn nhà ở, số căn nhà ở, trong giai đoạn 2021 - 2025 toàn tỉnh Quảng Nam phát triển khoảng 6,389 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng 60.904 căn nhà. Trong đó: Nhà ở thương mại với khoảng 5,137 triệu m2 sàn (tương ứng 80,4%); nhà ở xã hội với khoảng 0,686 triệu m2 sàn (chiếm 10,7%); nhà ở dân tự xây với khoảng 0,566 triệu m2 sàn (chiếm 8,9%).  

Về tổng diện tích đất phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 là 2.018 ha. Còn tổng nhu cầu vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 21.192 tỷ đồng. 

tam-ky

Quảng Nam dành hơn 2.000ha đất phát triển nhà ở

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, mục tiêu nhằm cụ thể hóa chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 đã được HĐND tỉnh thông qua. Đồng thời xác định khu vực phát triển nhà ở, khu vực được phép chuyển quyền sử dụng đất, diện tích sàn xây dựng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, diện tích đất xây dựng nhà ở, nguồn vốn huy động phát triển nhà ở. 

Cùng với đó, huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển nhà ở, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu cải thiện chỗ ở của nhân dân; góp phần cho công tác quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý các địa phương căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chỉ tiêu phát triển nhà ở hằng năm theo Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, khu vực phát triển đô thị, khu vực phát triển nhà ở nông thôn, các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, việc sử dụng đất lúa, đất rừng… rà soát, đánh giá nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn để đề xuất các dự án phù hợp tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn.

Trong đó, làm rõ nhu cầu, khả năng hình thành nhà ở từng năm; tổng hợp, gửi Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở để triển khai thực hiện.

Đồng thời, danh mục dự án được UBND tỉnh phê duyệt hằng tháng, hằng quý là căn cứ để thực hiện các thủ tục về đất đai và đầu tư các dự án nhà ở trên từng địa bàn. Trường hợp dự án thuộc địa giới hành chính của 2 huyện, thị xã, thành phố trở lên. Sở Xây dựng chủ trì, làm việc với các địa phương để xác định tên danh mục, phạm vi đề xuất và nhu cầu phát triển nhà ở phù hợp để trình UBND tỉnh.

Ngoài ra, đối với các danh mục được phê duyệt, trong quá trình thực hiện đăng ký danh mục kế hoạch sử dụng đất; các địa phương xem xét, đề xuất danh mục đảm bảo sự phù hợp chỉ tiêu sử dụng đất được duyệt...

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch; thường xuyên theo dõi việc thực hiện; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Trước đó, hồi tháng 7/2021, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở dự kiến gần 47.000 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và vốn của doanh nghiệp.

Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng diện tích nhà ở đạt khoảng 44,7 triệu m2 sàn. Diện tích sàn bình quân đầu người là gần 29 m2/người, trong đó tại đô thị đạt hơn 32 m2/người và tại nông thôn gần 28 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người.

Đến năm 2030, tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích nhà ở gần 53 triệu m2 sàn. Diện tích sàn bình quân đầu người hơn 33 m2/người, trong đó tại đô thị đạt hơn 36 m2/người và tại nông thôn đạt hơn 32 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người.