Được vay vốn xây dựng, cải tạo nhà ở xã hội tối đa 500 triệu đồng

08:49 - 17-12-2021

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định, khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, mức vay không quá 500 triệu đồng.

Được vay vốn xây dựng, cải tạo nhà ở xã hội tối đa 500 triệu đồng

NHNN vừa ban hành Thông tư số 20/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Trong đó, có những điểm mới về vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Cụ thể, đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng (hiện nay, tại Thông tư số 25/2015/TT-NHNN không quy định mức vay tối đa) và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Đối với đối tượng khách hàng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 25/2015/TT-NHNN để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Hiện nay, tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 25/2015/TT-NHNN không quy định thời hạn cho vay tối đa mà chỉ quy định thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm.

Đối với mức lãi suất, lãi suất cho vay ưu đãi với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do NHNN xác định và công bố trong từng thời kỳ. Thời điểm hiện tại, theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 25/2015/TT-NHNN, lãi suất cho vay ưu đãi do Thủ tướng Chính phủ quyết định và ghi rõ lãi suất cho vay ưu đãi không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Cùng với đó, theo Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 25/2015/TT-NHNN, lãi suất cho vay ưu đãi không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ. Theo quy định mới thì áp dụng mẫu biểu 01 - báo cáo tình hình cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội, mẫu biểu 02 - báo cáo tình hình cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo địa bàn tại Thông tư số 20/2021/TT-NHNN.

Thông tư số 20/2021/TT-NHNN bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/1/2022.