1-637653815426528089.jpg

Xu hướng nhà hàng pop-up trong dịch Covid-19

Dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà hàng và buộc ngành công nghiệp này phải thích ứng nhanh theo nhiều cách. Các nhà hàng pop-up xuất hiện như một biện pháp giải quyết khó khăn và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn hiện tại.